Словник банківських термінів та економічних понять

Аваль

Вексельну поруку, щодо якої застосовується вексельне право.

Аванс

Грошова сума, що видається в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності.

Авізо
У банківській, комерційній, бухгалтерській практиці – повідомлення, що посилається одним контрагентом іншому, про зміни в стані взаємних розрахунків або про переведення грошових сум, посилці товар

активи
Майно підприємств, до складу якого входять основні засоби, інші довгострокові вкладення (включаючи нематеріальні активи), оборотні кошти, фінансові активи.

акцепт
Згода зобов’язаного особи оплатити платіжну вимогу і таким чином зробити передбачені контрактом розрахунки з постачальником продукції. Акцептна форма розрахунків передбачає пред’явлено

акциз
Непрямий податок, що включається в ціну товару і оплачувану покупцем.

Акції
Цінні папери, випущені акціонерними товариствами та вказують на частку власника (утримувача) в капіталі цього товариства, що дають право їх власнику на отримання прибутку у вигляді дивіденду,
Аудиторська діяльність
Діяльність незалежного позавідомчого фінансового контролю. Аудит (незалежний фінансовий контроль) здійснюють спеціалізовані аудиторські фірми і служби. Контрольні та консуль
Банки-кореспонденти
Банки, що виконують на основі кореспондентського договору доручення один одного щодо платежів і розрахунків через спеціально відкриті рахунки або через рахунки банків кореспондентів в третьому банку.
Банківська гарантія
Письмове зобов’язання, що дається банком або іншою кредитною установою, або страховою організацією (гарант) на прохання іншої особи (принципал), сплатити кредитору принципала (бенефіціар
Банківський переказ
Доручення однієї особи (перевододателя) банку перевести певну суму на користь іншої особи (одержувача переказу). Банк, який прийняв доручення на переказ, виконує його через свого корре
Банкомат
Електронно-механічний пристрій, призначений для видачі / прийому готівки та отримання Держателем картки додаткових послуг Банку за допомогою картки.
банкрутство
Нездатність боржника задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і в позабюджетні фонди.
бартерна угода
Безвалютний, але оцінений і збалансований обмін товарами, що оформляється єдиним договором (контрактом).
безготівкові розрахунки
Розрахунки між організаціями, вироблені шляхом перерахування банком суми з рахунку організації боржника на рахунок організації-кредитора за розрахунковими документами в безготівковому порядку. платежі
Безконтактна картка
Карта з технологією Visa PayWave / MasterCard PayPass / UnionPay QuickPass, яка дозволяє здійснювати Безконтактні операції в ТСП та інших пристроях.
Безконтактна операція
Операція з використанням Картки, здійснювана шляхом піднесення (прикладання) Карти до пристрою, що підтримує безконтактну технологію проведення операції. Сума безконтактної операції
біржа товарна
Комерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками.
біржа фондова
Організований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів. Основними функціями фондової біржі є мобілізація тимчасово вільних грошових коштів через продаж це
блокування картки

Ваша оцінка: